Platforma kontroli dostępu i administracji siecią NACVIEW

NACVIEW jest platformą kontroli dostępu i administracji siecią niezwiązaną z żadnym z dostawców urządzeń sieciowych.

NACVIEW

 • Dzięki oprogramowaniu NACVIEW, organizacja zyskuje system proaktywnej ochrony sieci informatycznej przed nieautoryzowanym dostępem.
 • Ochroną objęty jest dostęp użytkowników, systemów i punktów końcowych do sieci przewodowej i bezprzewodowej.
 • System NACVIEW nie wymaga instalacji agentów na urządzeniach końcowych.

 

ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM DO SIECI

 • dziennik zdarzeń prowadzony na potrzeby audytu rejestr zdarzeń w zarządzanej sieci
 • szczegółowy wykaz urządzeń sieciowych
 • atrybuty urządzeń rejestruje dane urządzeń i raportuje wszelkie zmiany ich dotyczące
 • szczegółowe dane analityczne możliwość dokonywania analiz ze szczegółowością do poziomu portu przełącznika
 • raport wykorzystania adresów w podsieciach
 • raport obciążenia sieci
 • raport o użytkownikach sieci

 

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI SIECIOWYMI

 • funkcjonalność związaną z wizualizacją, konfiguracją i kontrolą zarządzanych w systemie przełączników i access pointów
 • graficzna wizualizacja portów przełącznika umożliwia intuicyjną obsługę switcha
 • badanie szczegółów konfiguracji poszczególnych portów, historia logowania i przegląd logów systemowych

 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI SIECIOWYMI

 • ewidencja dostawców sprzętu zawiera opis urządzeń i przypisane im licencje
 • wykaz umów na zakup sprzętu umożliwia przyporządkowanie urządzeń, licencji i kontraktów serwisowych do umów zakupu
 • wykaz licencji pokazuje okres ważności licencji i powiązanie licencji z umową, urządzeniem i dostawcą
 • umowy serwisowe baza umów serwisowych w powiązaniu z urządzeniami, umowami i dostawcami
 • fizyczna lokalizacja urządzeń sieciowych przechowywanie w systemie informacji o dokładnej lokalizacji wszystkich urządzeń, ze względu na pomieszczenie i punkt przyłączenia
 • baza informacji o urządzeniach sieciowych dokładny opis urządzeń, ze wskazaniem dostawcy, umowy zakupu, miejsca w architekturze sieciowej i wyszczególnieniem pełnionych ról
 • wykaz sieci WiFi w systemie 

 

ZARZĄDZANIE ADRESACJĄ IP

 •  graficzny edytor przestrzeni adresowej i podsieci
 • kreator dodawania nowych podsieci
 • narzędzia obsługi podsieci i grup adresów
 • graficzna tablica adresów IP
 • operacje na pojedynczych adresach IP, oraz na ich grupach
 • zapobieganie przypadkom występowania konfliktów:
  • adresów IP
  • nazewnictwa domen
  • nakładania się podsieci
  • dublowania się adresów 

 

MONITORING SYSTEMU NACVIEW

raportowanie odchyleń pozwala wykrywać między innymi: pętle, DDoS, błędy przełącznika, brak dostępu do przełączników lub portów, długie czasy logowania, logowania w krótkim czasie, zdublowane adresy MAC, nowe komputery w sieci

 • monitorowanie liczby autoryzacji wykazuje ilość jednoczesnych logowań w systemie, w odniesieniu do ustalonych limitów zasobów
 • wykrywanie naruszeń polityki identyfikuje niezgodne z polityką zachowania w sieci i sposoby jej wykorzystywania
 • monitorowanie serwerów DNS, NTP, SMTP
 • monitorowanie zewnętrznych serwerów autoryzacji
 • konfiguracja monitoringu umożliwia definiowanie częstotliwości odpytywania monitorowanych elementów systemu

 

MODUŁ RAPORTOWANIA

 • dziennik zdarzeń prowadzony na potrzeby audytu rejestr zdarzeń w zarządzanej sieci
 • szczegółowy wykaz urządzeń sieciowych
 • atrybuty urządzeń rejestruje dane urządzeń i raportuje wszelkie zmiany ich dotyczące
 • szczegółowe dane analityczne możliwość dokonywania analiz ze szczegółowością do poziomu portu przełącznika
 • raport wykorzystania adresów w podsieciach
 • raport obciążenia sieci
 • raport o użytkownikach sieci