Access control and network administration platform - NACVIEW

NACVIEW is an access control and network administration platform unrelated to any of the providers of network equipment.

NACVIEW

 • NACVIEW software ensures proactive protection for IT networks against unauthorized access.
 • Protection includes access of users, systems and endpoints to wired and wireless networks.
 • The NACVIEW system does not require any agents to be installed on endpoint devices.

 

NETWORK ACCESS MANAGEMENT

 • event log register of events kept for the purposes of audit in the managed network
 • a detailed list of network devices
 • device attributes register the device data and report any relevant changes
 • detailed analytical data the ability to conduct analysis with details at the switch port level
 • report of use of addresses in subnets
 • network load report
 • network users report

 

NETWORK DEVICE MANAGEMENT

 • functionality related to visualization, configuration and control of switches and access points managed in the system
 • graphic visualization of switch ports enables intuitive switch operation
 • testing of configuration details of individual ports, log-in history and review of system logs

 

NETWORK RESOURCE MANAGEMENT

 • register of equipment suppliers contains the description of devices and assigned licenses
 • list of agreements for purchase of equipment enables assignment of devices, licenses and maintenance contracts to purchase agreements
 • list of licenses shows the license validity period and links between licenses and agreements, devices and suppliers
 • maintenance contracts database of maintenance contracts in connection with devices, agreements and suppliers
 • physical location of network devices storage of information about the exact location of all devices in the system according to rooms and connection points
 • database of network devices detailed description of devices, including indications of suppliers, purchase agreements, location in the network architecture and detailed list of roles
 • list of Wi-Fi networks in the system

 

IP ADDRESS MANAGEMENT

 •  graphic editor of address space and subnets
 • wizard for adding new subnets
 • tools supporting subnets and address groups
 • graphic table of IP addresses
 • operations on individual IP addresses and their groups
 • prevention of conflicts between:
  • IP addresses
  • domain names
  • overlapping subnets
  • dublowania się adresów 

 

MONITORING SYSTEMU NACVIEW

raportowanie odchyleń pozwala wykrywać między innymi: pętle, DDoS, błędy przełącznika, brak dostępu do przełączników lub portów, długie czasy logowania, logowania w krótkim czasie, zdublowane adresy MAC, nowe komputery w sieci

 • monitorowanie liczby autoryzacji wykazuje ilość jednoczesnych logowań w systemie, w odniesieniu do ustalonych limitów zasobów
 • wykrywanie naruszeń polityki identyfikuje niezgodne z polityką zachowania w sieci i sposoby jej wykorzystywania
 • monitorowanie serwerów DNS, NTP, SMTP
 • monitorowanie zewnętrznych serwerów autoryzacji
 • konfiguracja monitoringu umożliwia definiowanie częstotliwości odpytywania monitorowanych elementów systemu

 

MODUŁ RAPORTOWANIA

 • dziennik zdarzeń prowadzony na potrzeby audytu rejestr zdarzeń w zarządzanej sieci
 • szczegółowy wykaz urządzeń sieciowych
 • atrybuty urządzeń rejestruje dane urządzeń i raportuje wszelkie zmiany ich dotyczące
 • szczegółowe dane analityczne możliwość dokonywania analiz ze szczegółowością do poziomu portu przełącznika
 • raport wykorzystania adresów w podsieciach
 • raport obciążenia sieci
 • raport o użytkownikach sieci