Archiwizacja poczty z ZI-Piler

 

to moduł, które ścisle integruje Zimbrę z archiwum pocztowym PILER.

Dzięki integracji uzyskujesz:

 • dostęp do archiwum pocztowego z poziomu webowego panelu użytkownika Zimbra, bez potrzeby dodatkowe logowania (automatyczne logowanie)
 • archiwizacja maili, folderów albo całych skrzynek pocztowych z poziomu panelu użytkownika
 • automatyczną archiwizację danych ze skrzynek użytkownika
 • wielopoziome zarządzanie automatyczną konfiguracją: poziom użytkownika, klasy usług lub administratora
 • zarządzania integracją i archiwizacją bezpośrednio z panelu administratora

Widok zintegrowanego panelu z poziomu konta administratora systemu Zimbra

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS OPCJI KONFIUGRACYJNYCH W PANELU ADMINISTRATORA

 

PARAMETRY LICENCJI

A. Panel informujący o firmie, której udzielono licencji.

 

B. Panel informujący o zakupionej licencji ZI-piler i okresie jej ważności w systemie Zimbra


USTAWIENIA TECHNICZNE ZI-PILERA

C. Panel służy do ustawiania komunikacji z serwerem Piler. Parametry do ustawienia to:

 • Adres SMTP pilera: adres serwera Piler
 • Port SMTP pilera: port na którym nasłuchuje serwer Piler

 

D. Pustawień deamona ZI-Piler, parametry to:

 • Konto email: adres na który wysyłane będą powiadomienia deamona Zi-Piler
 • Kasuj wiadomości starsze niż: liczba dnia powyżej której będzie następowało usuwanie powiadomiń z podanego konta email

 

E. Panel  umożliwia ustawienie tryb automatycznej archiwizacji, parametry to:

 • Czas uruchomienia: godziny rozpoczęcia archiwizacji

W panelu tym możliwe jest również wyzwolenie ręcznej archiwizacji, klikając przycisk „Uruchom”

 

F. Panel służy do przeglądania oraz edycji, ustawień zimletu na poziomie COS, użytkownika oraz administratora wybranego z listy „Wybierz użytkownika”.  W tym panelu Administrator może ustawić opcje podane w kolumnie Admin. W kolumnie COS wyświetlane są ustawienia archiwizacji na poziomie COS (klasy usług), do którego należy wybrany z listy użytkownik. Możliwe do ustawienia parametry to:

 • Automatycznie archiwizuj wiadomości: automatyczna archiwizacja (Włączona/Wyłączona/Nieustalone)
 • Archiwizuj wiadomości starsze niż (dni): zakres archiwizowanych dni, starszych niż podana wartość

Administrator ma możliwość zmiany ustawień archiwizacji dla poszczególnych użytkowników, ponieważ jego ustawienia są nadrzędne nad ustawieniami  w COS oraz użytkownika.

 

G. Panel umożliwia ustawienia zimletu zi-piler dla wybranych COS z listy „Wybierz klasę usług:

 

H. Panel umożliwia ustawienia autentykacja SSO polegającej na tym, że w momencie logowania do systemu poczty Zimbra, nastąpi automatyczne logowanie do serwera Piler. Oznaczenia parametrów:

 • Aktywne: włącza/wyłącza usługę
 • Adres autoryzacji SSO: adres serwera autoryzującego,
 • Serwerowy klucz autoryzacyjny: klucz autoryzacji, wygenerowany na serwerze autoryzującym,

Protokół dostępu do pilera: rodzaj protokołu stosowanego do komunikacji z piler (HTTPS, HTTP)

 

I. Panel przedstawia statusy ustawień zimletu na serwerach mailbox. Możliwe statusy, to:

 • zgodne – ustawienia na wszystkich mailboxach są takie same
 • niezgodne – występują różnice w ustawieniach zimletu na danym mailbox
 • brak instancji – nie został uruchomiony lub zainstalowany zimlet zi-piler
 

Dodatkowo z poziomu panelu administratora można wykonać archiwizację całej skrzynki użytkownika, wybierając jego konto z listy i pod prawym klawiszem myszki opcję ZI-Piler - Archiwizuj całą skrzynkę. Zimlet zapyta wówczas administratora o zakres dni dla archwizacji wiadomości oraz czy ma usunąć zarchiwizowaną pocztę.