OTRS/OTOBO i podatności Log4j (Log4Shell)

English translation unavailable for OTRS/OTOBO i podatności Log4j (Log4Shell).