Wsparcie dla Zimbry

NASZE STAŁE WSPARCIE TECHNICZNE DLA ZIMBRY

Realizujemy działania techniczne dla firm i organizacji w oparciu o umowę wsparcia dostosowaną do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów. Do wyboru są cztery pakiety cenowe, zróżnicowane pod względem dostępnego czasu wsparcia, SLA i usług dodanych.

ZAKRES WSPARCIA:

 1. podejmowanie reakcji dla zgłaszanych awarii i incydentów w określonym okienku czasowym;
 2. wykonywanie aktualizacji systemu w okresie do 2 miesięcy od momentu wydania poprawki, nowej wersji systemu (maksymalnie 2 wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego);
 3. wsparcie merytoryczne związane z eksploatacją funkcjonalności systemu przez użytkowników;
 4. pośredniczenie w komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a producentem systemu, w celu rozwiązania zaistniałych problemów;

DEFINICJE DLA WSPARCIA:

 1. system – należy przez to rozumieć eksploatowany przez Zamawiającego system pracy grupowej Zimbra Collaboration Server wraz z zainstalowanymi systemami operacyjnymi;
 2. awaria – należy przez to rozumieć błąd oprogramowania lub konfiguracji uniemożliwiający wysyłanie i odbieranie wiadomości, brak dostępu do systemu dla ponad 50% użytkowników;
 3. incydent – należy przez to rozumieć błąd oprogramowania lub konfiguracji utrudniający korzystanie z dowolnej funkcjonalności systemu;
 4. modyfikacja – wprowadzenie zmiany funkcjonalności i zabezpieczeń systemu lub/i rozszerzeniem o dodatkowe elementy jak zimlety i inne dodatki. Modyfikacja jest wyceniana osobno i nie wchodzi w zakres miesięcznego limitu godzin.
 5. aktualizacja – należy przez to rozumieć nową wersja oprogramowania, sygnowaną kolejnym numerem, wyprodukowaną przez producenta tego oprogramowania.

 

Szczegółową ofertę z planami wsparcia można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio lub za pomocą formularza kontaktowego. 

Zapytaj o wycenę wsparcia

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

USŁUGA AUDYTU ŚRODOWISKA ZIMBRA

Audyt jest dedykowany dla wszystkich firm i organizacji, które chcą w sposób praktyczny zweryfikować stan swojego środowiska ZIMBRA. Ponadto ze względu na nasze doświadczenie przy projektach wdrożeniowych Zimbry, wiedzy z zakresu projektowania zimletów i integracji z innym środowiskami w sposób rzeczowy odniesiemy się do ewentualnych pomysłów na zmiany, modyfikacje i usprawnienia środowiska

CO BĘDZIEMY BADAĆ:

   A. STAN OBECNY ŚRODOWISKA

W ramach tego punktu dokonamy badania środowiska Zimbra (w tym systemu operacyjnego oraz usługi Zimbra), będzie to punktem odniesienia do dalszej analizy.

 • wynikiem badania będzie spis usług środowiska Zimbra z określeniem ich stanu faktycznego.

 

   B. BEZPIECZEŃSTWO

System Zimbra zostanie sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa poczty z uwzględnieniem jego architektury i zaawansowanych usług bezpieczeństwa zintegrowanych z Zimbrą.

 

   C. POPRAWNOŚĆ KONFIGURACJI

System Zimbra zostanie poddany ocenie pod kątem poprawności konfiguracji wynikających z dobrych praktyk oraz know how i wieloletniego doświadczenia INTALIO przy wdrożeniach i administracji Zimbry.

 • dodatkowo ustosunkujemy się do informacji przekazanych przez Klienta o zauważonych problemach w pracy środowiska Zimbra.

 

D. ZALECENIA

Na podstawie analizy punktów A oraz B powstanie lista zaleceń dla Klienta związanych z propozycją wprowadzenia zmian i ich uzasadnieniem według podziału na KONIECZNE DO WPROWADZENIA oraz PRZYDATNE DO WPROWADZENIA.

 • dodatkowo przy każdym z proponowanych zaleceń określimy kosztorys realizacji zmian przez INTALIO.

             

CO JEST POTRZEBNE DO REALIZACJI AUDYTU:

 • dostęp do środowiska po ssh na poziomie root
 • dostęp VPN – jeżeli zachodzi taka potrzeba
 • pisemne zlecenie na realizację usługi
 • podpisanie umowy powierzenia przetwarzania danych
 • wskazanie osoby technicznej dedykowanej do kontaktu w trakcie realizacji usługi

 

CZYM SIĘ KOŃCZY AUDYT:

Dokumentem opracowanym przez INTALIO w postaci raportu z analizy punktów A, B, C oraz D

Zapytaj o wycenę AUDYTU 

Tagi: